Ochrana osobních údajů a používání cookies

Ochrana osobních údajů a používání cookies

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. SPRÁVCE
  Společnost SANIMAT s.r.o., se sídlem Velkém Meziříčí, Karlov 2091, PSČ 594 01, IČ: 255 08 245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28936 (dále jen „Správce“). 
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  Marketing, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení týkajících se zboží a/nebo služeb třetích stran. 
 3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním formuláře a odesláním emailové adresy uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, společností SANIMAT s.r.o., se sídlem Velkém Meziříčí, Karlov 2091, PSČ 594 01, IČ: 255 08 245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28936, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS apod.). 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů je uveden zde:

Rozsah zpracovaných osobních údajů 

 POVINNÉ POLOŽKY

 NEPOVINNÉ POLOŽKY

Jméno a příjmení

Vzdělání 

Datum narození

Příjmová skupina

Adresa

Typ bydlení, včetně uvedení stáří (panelákový byt, byt v novostavbě, rodinný dům, podnájem)

Emailová adresa

Stáří koupelny

Telefonní číslo

Účel nákupu (novostavba, celková rekonstrukce, částečná rekonstrukce / drobná obnova)

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje budou zpracovávány do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů. Každý subjekt údajů je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat odstranění svých osobních údajů z databáze zpracovatelů, a to formou písemného oznámení adresovaného Správci. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Správce v takovém případě ukončí zpracování osobních údajů k účelu uvedenému v bodu 2 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doručeno; ustanovení § 5 odstavce 9 zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) tím není dotčeno. 

  5. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  5.1. Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu se zákonem. 
  Zpracovatelé osobních údajů. Seznam zpracovatelů osobních údajů naleznete
 • SOVA NET, s.r.o., se sídlem Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 262 81 813 C 41708 vedená u Krajského soudu v Brně

5.2. Příjemci osobních údajů: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce osobní údaje subjektů údajů mohly být předány jinému správci v souladu s ustanovením § 5 odstavce 6 zákona. 

6. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
6.1. Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

6.2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné na základě svobodného a vědomého projevu vůle subjektu údajů uděleného podle článku 6. 

6.3. Další práva subjektů údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno. 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
Odesláním objednávky zboží, katalogu apod., a to i vyplněním webového formuláře subjekt údajů uděluje souhlas Správci se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu, jak je v článku 2, 3 a 4 a v zákoně uvedeno a dále vyslovuje v souladu s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s šířením obchodních sdělení. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů i v případě, že webový formulář vyplnila jiná osoba než subjekt údajů, jehož osobní údaje byly ve formuláři uvedeny. Dojde-li k zpracování osobních údajů subjektu údajů podle předchozí věty a oprávněný subjekt údajů se toho dovolá, postupuje Správce obdobně jako v článku 4, nebude-li dotčený subjekt údajů požadovat jinak.

 

NAKLÁDÁNÍ S COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Náš obchod je používá pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení vašeho komfortu, k analýze provozu a návštěvnosti, reklamním a remarketingovým aktivitám, v rámci kterých nám pomáhají s lepším cílením našich reklamních kampaní. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat. Ukládání souborů cookies z našich stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení vašeho prohlížeče je také možné zakázat ukládání cookies třetích stran, jejichž služby uvedené výše využíváme.

Více informací o souborech cookies naleznete zde: http://www.aboutcookies.org. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více informací zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/